Feeds:
Articole
Comentarii

Vara este timpul potrivit pentru vacanţă şi fiecare dintre noi abia aşteaptă acest timp de odihnă.

Noi, clubul de Taekwon Do “Stolas Leukas” vrem să vă oferim un timp extraordinar împreună cu alţi tineri. Dacă ai hotărît să mergi la o tabără, atunci ai luat hotărîrea cea mai bună: Tabără de Taekwon Do Căuşeni!!!

Aici poţi beneficia de:

 • odihnă

 • sport

 • muzică

 • mulţi prieteni noi

 • principii de viaţă

 • distracţie

 • tineri din toată Moldova

Fii împreună cu noi la această tabără în perioada 29 iunie-6 iulie, pentru un timp de neuitat.

Pentru mai multe informaţii: 557637; 068534798

Reclame

Mulţi dintre oameni se întreabă care este cel mai mare miracol de pe acest Pământ. Fiecare îşi are miracolul său dar totuşi eu consider că acest miracol este Învierea Domnul Isus Hristos! Mai jos vreau să citez câteva pasaje din Scriptură care ne dovodesc acest lucru.

1. Isus a acceptat planu lui Dumnezeu cu privire la omenire.

Dumnezeu a trimis pe Isus în lume ca să-L facă cunoscut şi ca fiecare om să fie salvat din păcat prin credinţa în Fiul Său Isus Hristos. Isus a fost conştient că vine în lume ca să mântuiască lumea şi nu să o judece. El a acceptat acest plan din dragoste pentru noi. „Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. Ioan 3:17″ Isus înainte de moarte, S-a rugat pentru tot ce avea să se întâmple şi chiar pentru moartea Sa. „Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pămînt, şi S’a rugat, zicînd: ,,Tată, dacă este cu putinţă, depărtează dela Mine paharul acesta! Totuş nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.„ Matei 26:39 S’a depărtat a doua oară, şi S’a rugat, zicînd: ,,Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să -l beau, facă-se voia Ta!„ Matei 26:42 Chiar şi lui Isus i-a venit greu să accepte acest pas, dar a făcut nu cum a vrut El ci a făcut voia Tatălui de a muri pentru păcatul tău şi al meu, să moară din dragoste pentru fiecare om.

2. Isus nu a răspuns batjocurilor.

Isus a fost cunoscut ca un om blând în tot ce făcea. Noi deobicei suntem tentaţi să răspundem aşa cum ni se răspune nouă, însă nu Isus. … Iuda, deci a luat ceata ostaşilor şi pe ostaşi şi pe aprozii trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de Farisei, şi a venit acolo cu felinare, cu făclii, şi cu arme. Isus, care ştia tot ce avea să I se întâmple, a mers spre ei , şi le-a zis: „Pe cine căutăţi?” Ei i-au răspuns: „Pe Isus din Nazaret!” Isus le-a zis:”Eu sunt!” Iuda, vânzătorul, era şi el cu ei. Când le-a zis Isus :”Eu sunt”, ei s-au dat înapoi, şi au căzut cu faţa la pământ. El i-a întrebat din nou:”Pe cine căutaţi?” „Pe Isus din Nazaret!”, I-au zis ei. Isus a răspuns:”V-am spun că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe MIne, lăsaţi pe aceştia să se ducă. Ioan 18:3-8″ Toţi aceşti au venit cu arme şi cu răutate, însă Isus a venit le ei şi le-a spus cine este :”Eu sunt” ceea ce înseamnă Cel ce are viaşă în El însuşi. Isus a fost învinuit de mulţi Iudei şi oameni fruntaşi pe nedrept, pentru că a făcut cunoscut pe Dumenzeu El a fost învinuit şi batjocorit. „Pilat a strîns pe preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod, şi le-a zis:”Mi-aţi adus înainte pe omul acesta ca pe unul care aţîţă norodul la răscoală. Şi iată că, după ce l-am cercetat cu deamănuntul, înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat în niciunul din lucrurile de care-l pîrîţi. Nici Irod nu i-a găsit nici o vină, căci ni l-a trimis înapoi; şi iata că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul.” La fiecre praznic al Paştelor, Pilat trebuia să le slobozească un întemniţat. Ei au strigat cu toţii într-un glas:”La moarte cu omul acesta, şi slobozeşte-ne pe Baraba!” … Pilat le-a vorbit din nou, cu gând că o să dea drumul lui Isus. dar ei au strigat:”Răstigneşte-L, Răstigenşte-L!” Luca 23:13-21” Oamenii au cerut în locul lui Isus pe un tîlhar. Au strigat cu toţii să-L răstignească. În acea mulţime am fost şi tu şi eu. Noi din pricina păcatului am răstignit pe Isus. „Norodul stătea acolo şi pivea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus, şi ziceau:”Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.” Ostaşii deasemenea îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet, şi-I ziceau:”Dacă eşti Tu împăratul Iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!” Unul din tîlharii răstigniţi Îl batjocorea, şi zicea:”Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi, şi mântuieşte-ne şi pe noi!” Dar celălalt l-a înfruntat, şi i-a zis:”Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplată pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n-a făcut nici un rău.” Şi i-a zis lui Isus:”Doamne, adu-Ţi aminte de mine, cînd vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns:”Adevărat, adevărat îţi spun că vei fi cu Mine în rai.” Luca 23:35-43″ Chiar atunci când Isus era batjocorit, şi chiar avînd o mare putere prin care făcea praf pe cine vroia, nu a uitat de planul lui pentru salvarea omului. Fiind pe cruce El a oferit mîntuire tîlharului care a recunoscut relele pe care le-a făcut. Isus este Acela care îţi oferă iertare de păcate dacă le mărturiseşti şi crezi cu adevărat că El este Mântuitorul lumii.

3. Moartea lui Isus a cutremurat pe oameni.

Fariseii şi toţi fruntaşii care doreau moartea lui Isus au primit-o, fără să-şi dea seama că aceasta intra în planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, chiar şi mântuirea lor. „De la ceasul al şaselea pînă la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată ţara. Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a stigat cu glas tare :”Eli, Eli, Lama Sabactani?” adică: ” Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,pentru ce M-ai părăsit?”… Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul. Matei 27:45-50″ A fost întuneric trei ore ceea ce ne arată că Dumnezeu a arătat un semn. A doua mirare pentru toţi a fost perdeaua dinnăuntrul Templului. „ŞI îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus pînă jos, pămîntul s-a cutremurat, stîncile s-au despicat… Matei 27:51-52” Perdeau din Templu era foarte groasă şi nu se rupea aşa uşor, însă Dumnezeu a vrut să arate prin aceasta că singura cale la El este prin Domnul Isus care a murit pe cruce, şi prin credinţa în El avem intrare slobodă la Tatăl. Te-a cutremurat pe tine moartea Domnului Isus? Jertfa care a făcut-o pentru tine? În timpul acestei sărbători de Paşti ar fi bine să te gîndeşti.

4. Învierea din morţi a fost cu adevărat.

Am auzit pe mulţi susţinînd ca Isus nu a înviat, că aşa ceva nu este posibil. Oare Dumnezeu nu ar putea face aceasta? Să vedem ce spune următorul pasaj:„La sfîrşitul zilei Sabatului, cînd începea să se lumineze înspre ziua dintîi a săpămînii, Maria Magdalina şi celalaltă Mariae au venit să vadă mormîntul. Şi iată s-a făcut un m are cutremur de pămînt; căci un înger al Domnului s-a pogorît din cer, avenit şi a prăvălit piatra dela uşa mormîntului, şi a şezut pe ea. … Străjerii au tremurat de frica lui, şi a zis femeilor:”Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căuţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a inviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” Matei 28:1-7″ Scriptura spune clar că Isus a înviat de morţi. Crezi tu lucrul acesta? Spui altora despre învierea Lui, aşa cum le poruncise şi îngerul femeilor? Ca să dovedească ce a spus îngerul, Isus Se arată ucenicilor Săi. „Ele au plecat repede de la mormînt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis:”Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropita să-I cuprindă picioarele, şi I S-au închinat. Atunci Isus le-a zis:”Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea. Matei 28:8-10″ Apoi Isus Se arată celor unsprezece:„Cei unsprezece s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă. Cînd L-au văzut eu, I S-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu eim şi le-a zis:”Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pămînt.” Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin. Matei 28:16-20″ Textul spune ca unii I s-au închinat Domnului, au crezut în miracolul care s-a întîmplat: învierea Lui; alţii însă s-au îndoit. Tu ce ai făcut? Te-ai închinat Celui ce a murit pentru tine sau ai îndoieli? Porunca lui Isus la sfîrsit a fost sa facem ucenici şi să-i învăţăm tot ce ne-a poruncit. Ai tu ucenici? Înveţi tu pe alţii Cuvânatul lui Isus?

Suntem în preajma sărbătorilor de Paşti, poate e timpul să-ţi pui întrebarea: Pentru ce sărbătoresc Paştele? M-am pregătit pentru această sărbătoare? Ce vei spune altora despre Isus? Ai o nadeje că o dată cu Isus ai şi tu învierea? Care este cel mai mare miracol pentru tine?

În ultimul timp am auzit multe afirmaţii de genul « ai trecut de 20 ani şi încă nu te-ai căsătorit ? » sau « ce stai, încă nu ai un prieten ? Cum atunci te vei căsători ? » mai sunt şi astfel de idei « toate fetele traiesc cu prietenul lor dar tu înca nu-l ai ? »

Toate aceste gânduri şi presiuni din partea colegilor, prietenilor sau a părinţilor chiar, încep într-un fel sau altul să te pună pe gânduri. Eu petrec mult timp printre tineri şi aud multe fete care într-un fel sau altul încep să se îngrijoreze pentru căsătoria lor. Poate şi tu te gândeşti ca « am trcut de 20 ani şi nimeni nu se uită la mine », sau « fetele de vârsta mea sunt căsătorite », « dar dacă nu mă căsătoresc ? » Fetele la o anumita vârstă încep să se gândească mai mult şi mai mult la căsătorie. Eu personal nu sunt căsătorită. Dar vreau mai jos să enumer câteva principii care ne vor ajuta să nu ne îngrijorăm de căsătorie, ci să ne dea linişte.

 1. Caută să-ţi programezi timpul aşa ca să nu fii fără ocupaţii.

Dacă eşti elev sau student, caută ca să ai timpul planificat bine pentru lecţii, pentru pregătire, pentru învăţătură. Mai caută să mergi să faci sport(este de mare folos pentru tineri pentru a se abţine, în special pentru băieţi.), dans, artă etc, ceea ce este spre folosul tău.

Dacă lucrezi, caută întotdeauna să-ţi faci bine lucrul care îţi este încredinţat. Fă lucrul acela ca pentru Dumnezeu, nu de faţa oamenilor. Atunci când ai prea mult timp liber începi să te gândeşti la lucruri mai puţin bune. În Sfinta Scriptură găsim exemplul împăratului David care la un moment dat a cedat slabiciunii. 2 Samuel 11:1-5. “În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după amiază spre seara, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta şi i-au spus: Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul. Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea.După ce s-a curăţit de necurăşia ei, ea s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată şi a trimis vorbă lui David, zicând:”Sunt însărcintă”.”

Prima greşeală pe care o vedem la David a fost că a rămas acasă în timp ce toţi bărbaţii au mers la război. Nu rămâne singur acasă mai mult timp, atunci când toţi ceilalţi lucrează sau sunt impicaţi cu ceva.

Al doilea lucru, David nu avea nici o ocupaţie, cu excepţia plimbării şi somnului, Într-o după amiază spre seara, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti… atunci când nu ai ce face eşti cel mai slab şi atunci începi a medita şi a-ţi pune gândirea în mişcare, “despre felul cum ar fi soţul sau soţia mea”, “cum m-aş simţi dacă aş fi impreună cu soţul sau soţia mea”, “cum ar fi dacă m-ar îmbrăţişa….” Şi multe alte gânduri de felul acesta. Diavolul cunoaşte foarte bine slăbiciunile noastre şi se foloseşte de ele. De aceea est bine să ai ocupaţii mai multe. Dar nu exagerat ca să te epuizeze.

Al treilea lucru, David a …zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip. Şi aici cuvantul “a zărit” înseamnă a privi insistent, a inspecta sau a examina “frumoasă la chip” are în vedere frumuseţea fizică a femeii. Nu-ţi opri privirea la ceea ce te face să păcătuieşti, aşa cum a făcut David după care a curvit cu Bat-Şeba. Aceasta l-a costat foarte mult. Oridecâte ori laşi ca în minta ta să păcătuieşti, aduni mai multe consecinţe.

2. Hrăneşte minta ta cu învăţătură sănătoasă.

  Mintea omului are nevoie să fie hrănită tot timpul cu informţie. De multe ori oamenii dau informaţie foarte rea minţii lor şi acţionează conform acestei informaţii. In Biblie inima este asociata cu mintea, de aceea : ”Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii. Proverbe 4:23” Fereşte-te să priveşti filme, emisiuni sau să asculţi muzică cu caracter indecent sau erotic. Dacă ai văzut chiar o mică scena din acestea, este bine să schimbi canalul sau să deconectezi televizorul, casetofonul, player etc. De obicei fetele privesc foarte mult telenovele sau romantică. Nu este prea bine, pentru că majoritatea din ele promovează mult imoralitatea şi prezintă greşit realitatea despre căsătorie. Oferă minţii tale lucruri care te-ar zidi sau care te învaţă ceva frumos, de exemplu :citeşte o carte bună, priveşte un film de la care poţi învăţa ceva bun. (eu prefer filme istorice în care este prezentat caracterul integru al omului).Cu ce îţi hrăneşti tu mintea? Şi cel mai de folos lucru pentru mintea noastră este următorul punct:

  3. Studiază neîncetat Biblia.

   Fă-ţi o disciplină de a studia Biblia zilnic, asta te va ajuta foarte mult. Ceea ce studiezi aceea şi vei avea în mintea ta. « Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de la gura ta ; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea ; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. Iosua 1 :8 »

   Nu este destul doar să citeşti, dar mai trebuie ca să împlineşti cu fapta ceea ce te învaţă Scriptura, să acţoinezi. Pentru mulţi le este destul că merge o data în săptămână la biseica ca să mai citească din Biblie, nu este corect. Studierea Scripturii trebuie să fie prioritate în viaţa ta. Cât timp acorzi tu studiului Biblic ? Când ultima oară ai pus mâna pe ea ? Atunci când Il cunoşti pe Dumnezeu(doar prin studierea Scripturii)ştii foarte bine promisiunile Lui şi cu privire la căsătorie. Cunoscând promisiunile Lui te încrezi şi mai mult că El le va aduce la împlinire. Dumnezeu o să-ţi dea partenerul atunci când o să considere El că ai nevoie şi atunci când eşti pregătit.

   4. Rugăciunea.

    Este o parte importantă din viaţa noastră care nu trebuie neglijată. Biblia spune: “Rugaţi-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni 5:17” Este bine ca să-i spui lui Dumnezeu despre dorinţele tale, despre slabiciunile tale, despre preferinţele tale. Este bine şi normal să te rogi ca Dumnezeu să te pregătească mai întâi pentru căsătorie, să-ţi dea un partener după voia Lui pentru că atunci o să fie peste aşteptările tale. Noi de multe ori ne rugăm ca să fie dupa criteriile noastre, să fie aşa cum vrem noi, dar uităm că Dumnezeu vrea ce este mai bun pentru noi. Roagă-te ca să ai siguranţă şi nu îngrijorare faţă de căsătorie. « Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Filipeni 4:6

    5. Implică-te în lucrarea lui Dumnezeu.

     Nu o să uit sfatul învăţătorului meu oridecateori ne învăţa despre căsătorie : « Fă lucrarea lui Dumnezeu şi El o să se îngrijească ca să-ţi dea un partener, ca împreună să faceţi o lucrare bună. » Am luat aminte la acest sfat şi eu la râmdul meu îl transmit celorlalţi când este vorba despre căsătorie. Fiind implicat într-o lucrare care aduce slavă lui Dumnezeu, de fapt treci printr-o pregătire extraordinară, care va fi de folos şi în căsătorie. Aici înveţi să aplici Cuvântul lui Dumnezeu, aici înveţi să te dedici pentru alţii, aici înveţi să investeşi în oameni, aici înveţi să pui preţ pe valoarea omului, aici înveţi să iubeşti, aici înveţi să traieşti pentru alţii, aici înveţi supunere şi ascultare….etc. Şi aş putea să continuu o listă lungă. Poate tu nu vezi care sunt beneficiile, poate îţi pare ireal, dar ai încercat să te implici ? Care este lucrarea ta ?

     6. Nu te lăsă influenţat de presiunile celorlalţi.

      În fiecare zi suntem supuşi la presiuni, fie a colegilor, fie al prietenilor, rudelor şi chiar al părinţilor. Colegii şi unii prieteni te sfătuiesc să îţi găseşti mai repede un prieten(ă), ca să fii şi tu în rând cu lumea. Rudele fac necaz pe tine că ai anii care îi ai, şi nu te-ai căsătorit, plus la asta îţi mai reproşeaza:” când o să mai faci copii?”. Părinţii au frică că nu te mai căsătoreşti, că nu se mai uita nimeni la tine. Chiar cu ceva timp în urmă, fiind acasă în satul meu natal, Lapuşna, mă întâlnisem cu o fostă colegă de liceu, care avea deja doi copii. Mama mea cu indignare mi-a zis : “Vezi, are deamu doi copii, da tu … şi sunteţi de-o vârstă. “ Ce trebuie să răspundem atunci când toţi din jurul nostru ne bat la cap cu căsătoria? Nu lăsa ca să te afecteze vorbele lor. Spune că Dumnezeu a pregătit ceva mult mai bun pentru tine şi la timpul potrivit. Fii increzut în ceea ce spui şi nu arăta nicidecum că eşti îngrijorat(ă). Celor care te îndeamnă să îţi găseşti un prieten, spune-le răspicat că prieteniile nu sunt de folos.Aşteaptă ca Dumnezeu să-ţi dea partenerul la timpul lui, pentru că atunci când încerci să IL ajuţi pe Dumnezeu o dai în bară şi încă foarte rău. Nu accepta, în primul rînd în mintea ta ca să te întâlneşti, pentru că să te căsătoreşti mai repede.

      7. Nu trezi dragostea.

       Înţeleptul Solomon scrie aşa în cartea Cânatre Cântarilor 2 :7 : « … nu stârniţi, nu treziţi dragostea pănă nu vine ea ! Este un timp când tinerilor le place ca să fie urmăriţi de cineva, să fie curtate (fetele) să ştie că cineva nu este indiferent faţă de ei. Atunci încep a flirta, încep a face diferite acţiuni sau să vorbească mai diferit cu acele persoane, urmarind prin aceasta să atragă atenţia asupra lor. Nu este bine ca să trezeşti sentimentele în ceilalţi. Mai ales pentru fete este foarte urît să flirteze sau să încerce să atragă atenţia vreounui băiat. Este foarte evident lucrul acesta, ceea ce fetele nu îl înţeleg. Nu este timpul, nu fă asta. O să flirtezi ţi o să atragi atenţia soţului tău în căsătorie. Fereşte-te de aşa ceva. Poarta-te cu toţi băieţii(fetele) la fel, nu atrage mai multă atenţia unei singure persoane. Fereşte-te să te arzi. “ Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea şi pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei 2:22”

       8. Nu te lăsa influenţat de pasiunile care apar.

        Suntem fiinţe create cu sentimente. Fiecare poate să înceapă să placă o altă persoană de gen opus. La moment se gândeşte că este persoana potrivită cu care ar putea să se căsătorească, este persoana pe care o iubeşte. De obicei fetele încep să se gândească cum va fi nunta, ce rochie va îmbrăca, cum va fi viaţa împreună…etc. Pe când băieţii mai degrabă se gîndesc.. nu aşa ca fetele. Nu te lăsa condus(ă) de pasiuni.Chiar dacă simţi că a apărut un sentiment pentru cineva nu arăta aceasta, stai pe poziţie şi roagă-te să vezi dacă este dragoste sau doar o pasiune. Şi nu discuta cu nemeni despre aceasta, afară de învăţătorul tău care poate să îţi dea sfaturi înţelepte. Sunt şi cazuri când îcepi să placi o persoană care un este credincioasă. Rupe-o deodată, nu lăsa să crească un aşa sentiment. “ Nu vă înjungaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legărură este între nerpihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? 2 Corinteni 6:14” Unii mai au pretexte că sunt doar colegi sau caută să-i vestească Evanghelia, ieşind împreună în oraş. Poţi să-i vesteşti Evanghelia şi fără a ieşi împreună. Nu confunda pasiunea cu dragostea adevărată. Pasiunea este atracţia puternică faţa de exteriorul celeilalte persoane, şi nu i se răspunde, este de scurtă durată, are îndoieli cu privire la căsătorie (este persoana respectivă sau nu? să mă căsătoresc sau nu?..etc), după ce trece se poate transforma în ură sau dispreţ. Mai jod este descris un caz îm care este evidentă pasiunea. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar, şi Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Amnon era atât de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după soră-sa Tamar, căci era fecioară, şi-i venea greu lui Amnon să-i facă ceva…Amnon s-a culcat şi s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă şi Amnon a zis împăratului:”Te rog să vină sora mea Tamar să facă doua turte sub ochii mei şi să le mănânc din mâna ei.”… Atunci Amnon a zis Tamarei:”Adu-mi mâncarea să mănânc din mâna ta.”… Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o şi i-a zis:”Vino, soro, şi culcă-te cu mine”…Dar el nu a vrut s-o asculte ; a silit-o, a necinstit-o şi s-a culcat cu ea. Apoi Amnon a urât-o mai mult decât o iubise. Şi i-a zis:”Scoală-te şi du-te”. 2 Samuel 13” După ce a primit ce a vrut Amnon a urât-o mai mult decât o iubise. Pe când dragostea adevărată este o atracţie faţă de frumuseţea caracterului celuilalt, nu are dubii sau îndoieli cu privire la căsătorie, dragostea creşte şi creşte tot mai mult, caută să cucerească şi să facă bine celuilalt, acţionează. “… Dragostea este îndelug răbătoare, este plină de bunătate… nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său,…nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire… acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul. Dragostea nu va pieri niciodată.”1 Corinteni 13” Dacă este băiat, îi va duce fetei inelul, şi o cere frumos ca fata să ţină minte toată viaţa; dacă este fată, acceptă fără întrebări inelul şi se sfârşeşte cu o căsătorie frumoasă.

        9. Reduce discuţiile despre căsătorie.

         Tinerii, de obicei, aproape orice dicuţie o întorc la căsătorie. Este bine ca să nu vorbeşti toată vremea despre căsătorie, pentru că asta te provoacă şi te face să te gândeşti mai mult şi mai mult la căsătorie. Nu discuta detalii cu privre la felul cum vrei sa fie nunta sau ce aşteptări ai tu de la căsătorie. Nu fura înainte de timp ceea ce trebuie să fie mai tîrziu. Fii atent(ă) ceea ce spui şi cum o spui, cu privire la căsătorie. Atunci când începe discuţia fii atent(ă) să nu permiţi să mergeţi prea departe. Fetele între ele discută foarte mult cum arată băiatul respectiv sau cum i-a atras atenţia şi multe, multe alte lucruri de felul acesta. Astfel de discuţii se asociază cu privirea pornografiei, o problemă pentru băieţi. Aceste lucruri afectează mult mintea noastră.

         Poate multe din aceste lucruri le-ai ştiut, poate ţi le-a mai spus cineva, dar nu ai luat aminte la ele. Poate este prima dată când afli despre ele. Care este alegerea ta?

         “Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Poverbe 3:1”

         Eu sunt instructor de TaekWonDo si instructor de TaeBo. Ducandu-ma intr-o zi la antrenamente TaeBo, am ramas langa o statie ca sa astept pe o fata sa mergem impreuna la sala. Si cum eram cu telefonul in mana ca s-o telefonez pe fata respectiva, se apropie un domn inalt, la cravata, bine facut si incepe sa intri in discutie cu mine. I-am zis ca nu il cunosc si ca m-a incurcat cu cineva, la care a raspuns foarte indraznet ca nu ma cunoaste si ca s-a oprit pentru ca m-a gasit draguta. La moment am inceput sa ma manii si i-am raspuns cam dur, la care mi-a zis: „cum iti permiti sa vorbesti cu mine care sunt profesor si doctorant!”Am ramas socata dar mi-am aminti ca tocmai invatasem ca trebuie sa folosesc orice posibilitate ca sa vestesc Evanghelia. „Apoi le -a zis: ,,Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Marcu 16:15 Mi-am zis atunci ca omul acesta are nevoie de Evanghelie. Insa inainte ca sa reusesc sa-i zic ca Domnul Isus Il iubeste mi-a luat-o inainte si mi-a zis direct:”eu stau aici la Dimo 1 poate vrei sa intri..” Nu pot sa va redau ce am simtit, i-am zis ca niciodata nu voi face asta si ca am demnitate. Cand a auzit despre asa ceva a inceput sa strige in gura mare:”am mai auzit eu studente de ale mele care au zis ca au demnitate dar pana la urma… ” Eu insa am stat pe pozitie si i-am zis ca am demnitatea mea pentru ca cred in Domnul Isus. Atunci s-a enervat si a inceput sa strige si mai tare la mine, numindu-ma foarte urat si nu numai cuvinte foarte urate la adresa mea ci si la adresa Domnului Isus, ceea ce m-a intristat cel mai mult. Mi-a mai zis ca nu am inima si suflet in mine. Dar oare el ca profesor si ca „om cu scaun la cap” are imima sa propune asa ceva unei fete pe care nici macar nu o cunoaste?

         Ma intreb oare cati oameni din acestia sunt? Oare cata imoralitate poate sa incapa in acesti oameni? Pana unde vor ajunge cu pacatul lor? Oare este indiferent Dumnezeu? NU. Dumnezeu spune in Cuvantul Sau:.. Dumnezeu va judeca pe curvari si pe preacurvari. Evrei 13:4″ Consecinta odata si odata o sa-i ajunga din urma pentru ca va trebui sa dam socoteala pentru tot ce facem pe acest pamant. „Dar daca nu faceti asa, pacatuiti impotriva Domnului, si sa stiti ca pacatul vostru va va ajunge.” Oamenii acestia vor plati in fata lui Dumnezeu, si totusi este o speranta si pentru ei, este speranta pentru toti cei care au pacatuit. Domnul nu întîrzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.2 Petru 3:9. Unica modalitate de scapa din pacat est pocainta, intoarcerea de la pacat prin iertarea care o poti primi prin credinta in Domnul Isus.

         Profesorul sau invatatorul este cel care are responsabilitatea de a invata pe studenti si pe elevi ce este bine, ce este moral, cum sa traiasca frumos. Dar ce invata invatatorii nostri? Daca esti invatator sau profesor ce fel de invataturi dai tu? Cum ii ajuta in viata invataturile care le dai? Ii Juti sa se ridice sau ii cobori la cel mai jos nivel? De fapt ceea ce sunt ucenicii tai, aceea esti tu!
         Tu însă, vorbeşte lucruri cari se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. Tit 2:1

         Hotaraste-te sa dai invataturi care sa zideasca!

         Am inceput sa practic acest sport la motivarea invatatorilor mei Vasile Filat si Lenuta cu Erik Brewer. Ei au fost cei care m-au incurajat si m-au ajutat sa incep antrenamentele TaeBo. De mai mult timp vroiam sa incep, dar credeam ca este prea complicat. Insa cand am hotarat in sfarsit sa incercam am fost incantata chiar de la inceput.

         Ceea ce imi place foarte mult la aceste antrenamente este ca simt o implinire deosebita si fiecare element il fac cu incantare. Chiar daca sunt obosita sau fara dispozitie, este destul sa incep antrenamentele si totul se schimba. Eu personal ma simt foarte bine din punct de vedere al sanatatii. Acest sport ofera multe beneficii de care poti sa te bucuri si tu:

         -sanatate

         -mediu in care poti sa te simti mult mai libera

         -un caracter frumos

         -frumusete interioara si exterioara

         -prietene noi

         -bucurie si implinire

         Ma bucura foarte mult marturiile care le aud de la fetele care frecventeaza anrenametele. Ele singure spun ca le este de mare folos si asta este intr-adevar cea mai mare implinire, atunci cand faci pe oameni sa se simta bine atat fizic cat si spiritual. Impreuna cu fetele de la TaeBo studiem un curs biblic „Cum poti sa-ti controlezi gandurile, pasiunile…” si noi ca fete primim multe raspunsuri la intrebarile care le avem. Este un timp extraordinar impreuna si putem sa dicutam deschis.

         Eu cred ca impreuna putem sa oferim fetelor si femeilor din tara noastra un mod de viata sanatos. Sa ne implicam cu ce putem si „unde-s multi puterea creste”.

         Vreau sa te invit la antrenamentele TaeBo, in fiecare Marti, Joi ora 18.00 si Sambata ora 9.00, Sector Riscani, Scoala Rusa Nr. 33.

         Vino si tu!!!

         TaekwonDo este o artă care necesită multă muncă şi mult efort, dar nu este o piedică ca să practici acest sport. Pe mine personal m-a ajutat, practicând această artă marţială, deaceea am hotărât ca să folosesc şi eu TaekwonDo pentru a-i învăţa pe alţii şi a le transmite valorile creştine pe care mi le-a transmis şi mie învăţătorul meu.

         1. Studiu Biblic. Când eu am venit prima dată la antrenamente de TaekwonDo ceea ce am făcut primul lucrua fost să studiez Scriptura împreună cu ceilalţi sportivi. A fost mare mirare pentru mine dar după un timp am înţeles cât de important este ca fiecare tânăr sa studieze biblia pentru că în această Carte am găsit adevărul. Cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu am început să fac schimbări în caracter. Pe parcursul anilor am văzut o mare shimbare în mine şi desigur spre bine. Deaceea eu am început să-i învăţ pe elevii mei Cuvântul lui Dumnezeu pentru că vreau ca să afle şi ei bucuria pe care o am eu acum. Noi vrem să creştem tineri cu caractere integre, tineri care să stea pentru familiile lor şi pentru ţara lor.

         2. Relaţii cu alţi tineri. De sport sunt interesaţi, desigur mai mulţi tineri. Cu ajutorul grupelor pe care le avem ne facem noi prieteni şi prin aceasta căpătăm încrederea lor şi atunci putem să le mărturisim mai uşor despre schimbarea care a făcut-o Isus în vieţile noastre. Astfel câştigăm prieteni adevăraţi la care poţi apela oricând.

         3. Tabere. Tabăra este cel mai minunat timp al anului şi unde mergem împreună cu toţi studenţii noştri. La tabără studiem împreuna Biblia, în fiecare zi. Seara prezentăm scenete, cântece sau poezii pe adevărul care l-am învăţat din Scriptură. La programul de seară este mesaj special pentru a chema la pocăinţă. Anume în tabără ne împrietenim şi devenim mult mai uniţi ca echipă.

         4. Mişcarea de Tineret „2:22” . MT „2:22” este un verset biblic care spune „Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea şi pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. 2 Timotei 2:22”. Aici laîntâlnirile noastre cu tinerii avem programe deosebite unde învăţăm din Cuvântul lui Dumnezeu, cîntăm şi avem un timp de părtăşie cu toţii împreună. În cadrul Mişcării noatre am creat un grup de sport pentru doamne şi domnişoare care se pot antrena pentru sănătate şi desigur dacă vor să schimbe ceva în înfăţişarea lor. Aici iar avem un timp deosebit împreună şi studiem biblia.

         Sportul este sănătate iar sănătatea este viaţă. Dacă doreşti să practicaţi sportul atunci nu amânaţi.

         Pentru prima oara am participat la asa o facultate si nu imi pare rau deloc pentru ca am avut foarte multe lucruri de invatat chiar daca credeam ca le cunosc.

         Studierea Scripturii. O parte careia i-am dat mare atentie in acest timp de sesiune a fost studiul Bibliei, si anume cursul biblic „Dumnezeule Existi?”. Foarte multi oameni pun aceasta intrebare dar prea putini gasesc raspuns la ea. Noi insa petrecand doua saptamani in cercetarea Scripturii am gasit cel mai interesant raspuns. Dumnezeu exista si a trimis pe singurul Lui Fiu ca sa-L faca cunoscut pe acest pamant. Isus, care este Fiul lui Dumnezeu S-a intrupat si a facut cunoscut pe Tatal, noua, oamenilor. Am vazut ca prin toate semnele si minunile care le-a facut Domnul Isus a vrut ca sa credem ca El este Fiul lui Dumnezeu, si crezand sa avem viata vesnica. Fiecare capitol din Evanghelia dupa Ioan arata sau dovedeste ca Isus este trimis de Dumnezeu, este Fiul Lui si este Insusi Dumnezeu. Aceste adevaruri ma ajuta sa fiu cat mai sigura in ceea ce cred si anume ca Isus imi ofera viata vesnica si sa traiesc o viata dedicata Celui care S-a jertfit pentru mine.

         Computerul. A doua parte care a fost predata la aceasta sesiune a fost program de tapare, E-mail eficient si Cautare eficienta. Toate aceste teme pentru toti suna foarte simple, asa credeam si eu, dar am invatat foarte multe lucruri noi si foarte multe detalii. A fost grozav. Nu am invatat pur si simlpu ca sa le stim dar am invatat cum sa predam la altii aceste programe si a fost o experienta deosebita pentru mine. Am fost motivata ca sa folosesc coputerul pentru a-i invata pe altii si pentru a invata si Cuvantul lui Dumnezeu.

         Este grozav sa combini computerul si studierea Scripturii, este foarte interesant si merita sa incerci.